REGULAMIN SERWISU WWW.DZIETYZCHATKI.PL
 
§1 WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie cateringu Diety z Chatki. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług serwisu www.dietyzchatki.pl, procedurę składania zamówień cateringu, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta a także zasady wykonywania umowy przez Sprzedawcę. Regulamin stanowi integralną część umowy cateringu.
 
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielami serwisu internetowego dostępnego na stronie www.dietyzchatki.pl, zwanego dalej Serwisem jest  DP Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000856317, NIP 7393943681 ul. Spacerowa 13, kod pocztowy 10-687 Klewki, zwana dalej Sprzedawcą.
2.    Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod nr telefonu 796 089 089 oraz adresem mailowym kontakt@dietyzchatki.pl.
3.   Niniejszy regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej między Sprzedawcą a podmiotem dokonującym zakupu za pośrednictwem Serwisu, zwanym dalej Klientem, zasady zawierania i wykonywania umowy cateringu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie, zwanej dalej Polityką prywatności. Dane osobowe klientów podlegające przetwarzaniu przez Sprzedawcę to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy posiłków.
5.    Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę i jego kontrahentów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania. Cele przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, a także kategorie podmiotów będących kontrahentami Sprzedawcy są określone w Polityce prywatności.
6.    Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
7.    Podanie przez Klienta danych osobowych nieprawdziwych bądź niepełnych może skutkować wstrzymaniem przez Sprzedawcę dostaw cateringu.
8.    Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy catering dostarczony na adres podany przy składaniu zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony.
9.    Każdy Klient ma prawo do dokonania rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.
10.    Klient loguje się w Serwisie za pomocą podania adresu e-mail i hasła dostępu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta adresu e-mail i hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku zawarcia umowy cateringu dietetycznego przez osobę trzecią korzystającą z adresu e-mail i hasła dostępu Klienta umowa taka jest uważana za zawartą przez Klienta.
 
§3 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU
1.    Przedmiotem umowy cateringu jest odpłatna dostawa przez Sprzedawcę na rzecz Klienta cateringu dietetycznego w postaci trzech, pięciu albo sześciu posiłków dziennie w wybranej przez Klienta diecie i kaloryczności, przez okres oznaczony przez Klienta przy składaniu zamówienia.
2.    Złożenie zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie.
3.    Przed zawarciem umowy cateringu Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4.    Umowa cateringu zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź na rachunku bankowym platformy Tpay,
5.    Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Serwisie poprzez wybór rodzaju diety, jej kaloryczności, podanie przez klienta okresu przez jaki chce korzystać z cateringu, podanie przez Klienta jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedawcę oraz opłacenie zamówienia prze Klienta.
6.    Klient może opłacić zamówienie:
a.    korzystając z platformy płatności internetowych www.tpay.com,
b.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 74 1020 3541 0000 5802 0383 8687
7.    Umowa cateringu zostaje zawarta:
a.    w przypadku dokonywania płatności przez platformę www.tpay.com – z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta przez tę platformę,
b.    w przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8.    Ceny podane w Serwisie są cenami brutto należnymi za jeden dzień korzystania z cateringu. Po dokonaniu wyboru diety, jej kaloryczności i okresu trwania umowy Sprzedawca udostępnia w podsumowaniu łączną cenę za zamówienie (iloczyn ceny jednostkowej za jeden dzień określonej diety oraz liczby dni).
9.    Minimalny czas trwania umowy cateringu wynosi jeden dzień.
10.     Sprzedawca dostarcza catering dietetyczny na terenie miejscowości wymienionych na stronie Sprzedawcy.
11.    W przypadku wątpliwości, czy Sprzedawca dostarcza catering do miejscowość niewymienionej na stronie należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

12.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia.
 
§4 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW DIETY Z CHATKI
1.    Sprzedawca przyrządza posiłki na podstawie diet układanych przez dietetyka.
2.    Posiłki będące przedmiotem zamówienia są dostarczane Klientowi w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w papierowej torbie. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta oznaczona numerem klienta oraz informacją o rodzaju diety i jej kaloryczności.
3.    Opakowania, w których znajduje się posiłek mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
4.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
a.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w poniedziałek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na środę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w poniedziałek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek;
b.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com we wtorek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com we wtorek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na piątek;
c.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.comw środę do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na piątek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w środę po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobotę (a jeśli nie korzysta z cateringu w soboty – na poniedziałek);
d.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w czwartek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobotę i niedzielę (a jeśli nie korzysta z cateringu w soboty lub niedziele – na poniedziałek); klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w czwartek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na poniedziałek;
e.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w piątek do godziny 24:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek;
f.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w piątek po godzinie 24:00, w sobotę albo w niedzielę zostanie dostarczony catering na wtorek.
5.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostawy od godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień na jaki został zamówiony catering do godziny 8:00 dnia na jaki został zamówiony catering, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu.
6.   Dostawa odbywa się w następujący sposób: sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika.
7.   W celu zachowania ciągu chłodniczego dostarczanego zestawu cateringowego, Klient zobowiązany jest po jego dostarczeniu pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika, do niezwłocznego umieszczenia posiłków w miejscu (np. lodówka, chłodziarka) pozwalającym na utrzymanie żywności w świeżości i zapobiegnięciu jego zepsucia.
8.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność dostarczonych posiłków do spożycia, w przypadku niezastosowania się przez Klienta do wymagań wskazanych w § 4 pkt 8 Regulaminu.
9. Sprzedawca od chwilą pozostawienia zestawu cateringowego pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w pozostawionych zestawach cateringowych, w tym m.in. wyrządzone przez osoby trzecie lub zwierzęta.
10. W przypadku niemożności dostarczenia cateringu na określony dzień z przyczyn leżących po stronie Klienta, catering uważa się za skutecznie dostarczony, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za ten catering. Przez przyczyny leżące po stronie Klienta rozumie się w szczególności niemożność dostania się przez Sprzedawcę pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu klienta spowodowaną nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
11.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież zamówienia dokonaną spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Klienta.
12.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie cateringu wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
13.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na określony dzień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy należność pieniężną przypadającą za ten dzień cateringu Sprzedawca zalicza na poczet zapłaty za inny dzień cateringu, wybrany przez Klienta i zakomunikowany Sprzedawcy drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.
15.    Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
 

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.    W przypadku niezgodności dostarczonego cateringu z zamówieniem lub zastrzeżeń związanych z dostarczeniem cateringu Klient jest uprawniony do wniesienia reklamacji poprzez wysłanie jej listem na adres przedsiębiorcy:  DP Sp. z o.o., Spacerowa 13, 10-687 Klewki, w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, w szczególności w przypadku niedostarczenia cateringu bądź dostarczenia cateringu niezgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Klient jest zobowiązany do udokumentowania niezgodności dostarczonego mu cateringu ze złożonym zamówieniem.  W przypadku spożycia dostarczonego cateringu reklamacja zamówienia nie będzie rozpatrywana. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpoznania reklamacji w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
2.    Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 134) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem przedmiotem świadczenia Sprzedawcy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności.
3.    Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a.    Pozasądowe rozwiazywanie sporów konsumenckich
b.    Sprawy indywidualne
c.    Ważne adresy
4.    Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
5.    Klient będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6.    W trakcie trwania umowy cateringu Klient może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednodniowego okresu wypowiedzenia, do którego nie wlicza się dnia, w którym Klient dokonuje wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia, które zostało dokonane w sobotę albo w niedzielę rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Wypowiedzenie składa się za pomocą wiadomości mailowej wysłanej przez Klienta na adres kontakt@dietyzchatki.pl, w której to Klient powinien określić datę, od której umowa cateringu ma być rozwiązana oraz wskazać rachunek bankowy, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu środków pieniężnych. Na skutek złożenia wypowiedzenia przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego 50 % ceny za każdy niewykorzystany a opłacony zestaw cateringowy wybrany podczas składania zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotnego przelewu środków w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy przez wypowiedzenie.
 
§ 7 INNE
1.    Sprzedawca udostępnia w Serwisie pełną listę alergenów oraz menu na dwa najbliższe dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany listy alergenów oraz menu.
2.    W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien przed zawarciem umowy cateringu skonsultować możliwość spożywania posiłków cechujących się określoną kalorycznością i składających się z określonych składników.
3.    Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych posiłków w ramach oferowanego cateringu.
4.    Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r.